MyeongDong - 
Seoul, Korea

Oriental Plaza - Beijing, China

Shuang'an Mall-
Beijing, China